Y Ü K L E N İ Y O R
. . .
İlkumutlar Anaokulu

Okulumuz

İlkumutlar Anaokulu olarak çocuklarınızın mutlu ve sağlıklı bir geleceğe ilk adımlarını atmalarını sağlayan bir ortam yaratıyoruz. Oyun ve eğitimi birleştirerek, çocuklarımızın bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve gelişmelerine katkıda bulunuyoruz. Samimi ve profesyonel eğitim kadromuzla, miniklerimize keşif dolu bir öğrenme deneyimi sunmaktayız.

Branş Dersleri
Branş Dersleri
İngilizce

İngilizce eğitimiyle yabancı dile karşı küçük yaşta olumlu bir tutum geliştirilmeye çalışılır. Anaokulumuzda ingilizce öğretmenleri eşliğinde derslerimiz eğlenceli şekilde yapılır. İngilizce derslerinde resimler, posterler, kuklalar, gerçek objeler kullanılır, şarkılar öğretilir, drama, oyun, canlandırma ve kesme, boyama etkinlikleri yaptırılır. Drama, oyun yoluyla İngilizceyi severek öğrenmeleri hedeflenir. İgilizce programının amacı yabancı dili sevdirmek, öğrencileri farklı bir dilin varlığından haberdar etmektir.

Branş Dersleri
Branş Dersleri
Satranç

Satranç çocuklarda motivasyonu yükselten, davranışların düzelmesine yardımcı olan, özgüveni ve katılımcılığı artıran; kolay öğrenilen ve her yaşa hitap eden bir spordur. Satrancın en büyük avantajı çocukların zekalarını ve becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirmelerini de sağlamasıdır. Satranç oynadıkça kritik etme ve analitik düşünme yeteneği kazanan çocuklar, neden sonuç ilişkilerini daha iyi kavrayabiliyor ve böylece mantık yürüterek çeşitli çıkarımlarda bulunabiliyor.

Branş Dersleri
Branş Dersleri
Cimnastik

Cimnastik sporu, spor dalları için bir altyapı görevi gören bir spordur. Doğru bir program uygulanarak, çocuklarda koordinasyon, esneklik, çabukluk ve kuvvet gibi fiziksel özelliklerinin gelişmesini sağlar. Vücut sağlığı ve rahatlama, büyüme ağrıları kemik ve vücut sağlığı için jimnastik etkinliği çocuklar için çok faydalıdır. Çocukların vücudu yetişkinlerinkine göre daha esnek ve elastik bir yapıya sahiptir. Spor ve jimnastik hareketleri yaparak büyüyen çocukların yetişkinlik dönemlerinde de vücutları daha esnek bir yapıda olması muhtemeldir.

Branş Dersleri
Branş Dersleri
Akıl Oyunları

Akıl Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Akıl Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir.

Okulumuzda Bir Gün
Okulumuzda Bir Gün
Müzik Etkinliği

Müzik, öğrenmeyi ve algılamayı kolaylaştıran etkin yollardan biridir. Müzik etkinlikleri, çocukların hem bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır. Müzik çocukların duygu ve düşüncelerini şarkı, ritim, hareket, dans ve basit vurmalı çalgılarla ifade etmelerini sağlarken aynı zamanda başarı ve kendine güven duygusu kazandırır. Müzik etkinlikleriyle çocuklar; ince-kalın, hızlı-yavaş, uzun-kısa, alçak-yüksek gibi zıt kavramların farkına varırlar. Müzik içerisindeki ritim ve uyak somut bilgilerin hatırlanmasını kolaylaştırır. Çocuklar, müzikle bedensel hareketleri birleştirerek müziğin karakterine ve ritmine uygun olarak belirli bir düzen içinde hareket etme becerisini kazanır. Özellikle Türk ve Dünya müziklerinden sunulan farklı müzik örnekleri, sergileyecekleri hareketleri çeşitlendirmelerini sağlar.

Okulumuzda Bir Gün
Okulumuzda Bir Gün
Fen Etkinliği

Fen etkinlikleri çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Yaşadığımız çevrede yer alan her türlü malzeme, olay veya durum ile fen eğitimi etkinlikleri ilişkisi kurulabilir çünkü yaşadığımız doğal çevre bunun için çok çeşitli fırsatlar sunar. Çocuklar, fen etkinlikleri ile ilk elden deneyimler kazanırken onların bilimsel süreç becerileri olan gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflandırma, iletişim kurma, ölçme, çıkarım yapma ve tahmin etme becerileri gibi pek çok beceriyi kullanmalarına özen gösterilir. Fen etkinlikleri, çocukların bireysel denemeler yapabilecekleri ve bu deneyimlerini yapılandırarak keşfetmeye ve öğrenmeye devam edebilecekleri çalışmalar olarak planlanır.

Okulumuzda Bir Gün
Okulumuzda Bir Gün
Erken Okuryazarlık Etkinliği

Erken yaşlarda çocuklara sağlanan deneyimler, çocukların okuma ve yazma ile ilgili olumlu tutum ve alışkanlıklar kazanmasını sağlayarak erken okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine temel oluşturmaktadır. Erken okuryazarlık etkinliği ile çocukların bu becerilere ilişkin deneyimler edinmesi amaçlanır. Bu bağlamda erken okuryazarlık etkinlikleri okuma, yazma, dinleme ve konuşma sürecini de kapsayan, dilin tüm bileşenlerinin geliştirilmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Çocukların okuma sürecine uyumunu kolaylaştıran bu etkinlikler, aynı zamanda ileride okumayı kolay öğrenmelerini de sağlamaktadır. Erken okuryazarlık becerisine sahip olan çocuklar şu kazanımlara sahiptirler: Kitabı doğru tutar, kitabın ön ve arka yüzünü bilir, kitabın sayfalarını önden arkaya doğru çevirir, yazı düzeninin soldan sağa, yukarıdan aşağıya doğru olduğunu bilir, okunan şeylerin sözcükler olduğunu ve yazıya geçirilebileceğini fark eder, harflerin

Okulumuzda Bir Gün
Okulumuzda Bir Gün
Matematik Etkinliği

Matematik eğitiminin amacı, çocukların matematiğe yönelik doğal ilgi ve anlayışlarını kullanarak bilişsel gelişimlerini desteklemek, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak, sahip oldukları kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmalarına yardımcı olmak, matematiksel kavram ve becerilere neden gereksinim duyulduğunu ve bu kavram ve becerileri nasıl kullanıldıklarını anlamalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca matematik etkinlikleri ile çocuklarda matematiksel sorgulama becerisini geliştirmek maçlanmaktadır.

Okulumuzda Bir Gün
Okulumuzda Bir Gün
Drama Etkinliği

Okul öncesinde drama çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlayan, bütüncül gelişimini destekleyen, önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı bir etkinliktir. Drama etkinliği bir grup etkinliğidir ve bireyden gruba giden bir süreçte gerçekleşir. Drama sürecinde ısınma, canlandırma/doğaçlama ve değerlendirme aşamaları vardır. Okul öncesi dönemde olan çocuklar için drama sürecinde yer alan tüm aşamalara yer verilir. Tek başına rol oynama, zihinde c oynama, zihinde canlandırma, taklit yapma drama etkinliği için yeterli değildir anlandırma, taklit yapma drama etkinliği için yeterli değildir oynama, zihinde canlandırma, taklit yapma drama etkinliği için yeterli değildir Isınma aşamasında tanışma, hareket çalışmaları gibi çalışmalar yapılabileceği gibi çocuk oyunlarından da yararlanılır. Bu süreç çocukların oyuna katılma isteğini artırır, çocukların birbirlerine ısınmalarını ve rahatlamalarını sağlar ve çocukları doğaçlama yapmaya hazırlar. Çocukların bedenlerinin ısınması, birbirleri ile etkileşimlerinin oluşması ve bir sonraki aşamada yapılacak doğaçlamaya yönelik hazırlık gerçekleşmiş olur.

Okulumuzda Bir Gün
Okulumuzda Bir Gün
Türkçe Etkinliği

Türkçe etkinlikleri, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak ve iletişim becerilerini güçlendirmek için planlanan etkinliklerdir. Bu etkinliklerin amacı, Türkçenin zengin söz varlığını çocukların anlamalarına ve ifade edebilmelerine rehber olabilmektir. Eğitim programlarında dil ve iletişimin desteklenmesi için çocuk-çocuk ve yetişkin çocuk iletişimini teşvik eden bir yaklaşımın benimsenmesi önemlidir. Türkçe etkinlikleri kapsamında çocukların nitelikli çocuk kitaplarıyla tanıştırılması oldukça önemlidir. Bu süreç, sadece Türkçe etkinliklerinde değil diğer etkinlik türlerinde de desteklenir. Sınıflarımızda, en az çocuk sayısı kadar nitelikli çocuk kitabı var olup, bu kitaplar çocuk edebiyatının resimli öykü kitabı, bilmece, tekerleme, parmak oyunu ve şiir gibi farklı türlerini içermektedir. Farklı türdeki bu kitaplar, çocukların erken yaşlarda kitaba olan ilgilerini arttırarak yeni edebi türler ile tanışmalarını sağlamaktadır.

Uygulanan Projeler
Uygulanan Projeler
Çocuk Edebiyatı

Okulöncesi dönemdeki çocuklar (0-6 yaş) duyularını geliştirmek ve duygularını tanımak yoluyla meraklarını gidermek ihtiyacındadır. Bizim kitaplığımızdaki kitaplar onların öncelikle kendilerini ve yakın çevrelerini tanımalarına yardımcı olacaktır. Çocuklarınızın öğrenme yaşantıları kitaplardan öğrendikleri yeni kavramlar ile zenginleşecek, kendilerine ve çevrelerine karşı güven duyguları gelişecektir.

Uygulanan Projeler
Uygulanan Projeler
Haftanın Çocuğu

Çocuklarımızın sınıf içerisinde faaliyetlerde daha etkin rol almalarını, liderliği üstlenip aktif sorumluluk almalarını ve siz ailelerin de katılımıyla bir şeyler başarabildiğini görmeleri maksadıyla çocuğunuza bazı görevler veriyoruz. Her hafta bir öğrencimizi “haftanın çocuğu” olarak belirliyoruz. Sınıf ortamında çocuklarla beraber yaptığımız çekilişle belirlenen haftanın çocuğu; aşağıda yazılı görevleri ailesiyle beraber daha önceden hazırlanarak sınıfta arkadaşlarına uygulayacaktır.

Uygulanan Projeler
Uygulanan Projeler
Göster Anlat

“Göster – Anlat” etkinliklerimizin temel amacı öğrencilerimizin duygularını, düşüncelerini ve bildiklerini arkadaşlarına sözel olarak ifade edebilmelerini ve sosyal becerilerinin gelişmesini öğrencilerimizin kendini arkadaşlarının karşısında ifade etme ortamı hazırlamak, sözel ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak. Bu ortamı hazırlarken de onların bir materyalden yararlanmalarına fırsat verilir. Bu materyal sınıfın tema etkinliği üzerine ilişkilendirilimiş ya da belirlenmiş bir projeyi destekler nitelikte olabilir. Ya da bunların hiçbiri değil tamamen hayatın içinden bir objeyi anlatmak da olabilir. Böylece öğrencilerimiz arkadaşlarına kavram, bilgi, beceri, ilgi vb. alanlarla ilgili sohbet, söyleşi ortamında paylaşım gerçekleştirir

İlkumutlar Anaokulu

Galeri

İlkumutlar Anaokulu galerimizde, küçük keşifçilerimizin renkli dünyalarına bir pencere açıyoruz. Burada, çocuklarımızın sanatsal çalışmalarından özel etkinliklere, gündelik eğitim faaliyetlerinden unutulmaz anlara kadar okulumuzun canlı atmosferini yansıtan fotoğrafları bulabilirsiniz. Göz atın ve İlkumutlar ailesinin parçası olan neşeli yüzleri, yaratıcı projeleri ve öğrenmenin heyecanını keşfedin!

İlkumutlar Anaokulu

Blog

İlkumutlar Anaokulu'nun blog sayfasına hoş geldiniz! Burada, ebeveynler için eğitim tavsiyeleri, çocuk gelişimi üzerine uzman görüşleri ve okulumuzdaki yenilikler hakkında güncel bilgiler bulacaksınız. Pedagojik makalelerimiz, etkinlik özetlerimiz ve çocuklarınızın gelişimini destekleyecek değerli ipuçları ile İlkumutlar topluluğunun bir parçası olmanın ayrıcalığını yaşayın. Blogumuz, sadece çocuklarımıza değil, ailelerimize de bilgi ve ilham kaynağı olmayı amaçlamakta.

Sizde Gelin Umutlarımızı Büyütelim
Sizde Gelin Umutlarımızı Büyütelim

İlkumutlar Anaokulu çocuğunuza ebeveyn şefkati, ev ortamı sıcaklığı ve eğlenceli zaman geçirerek geleceğe donanımlı birey olarak adım atacağı anaokulu ve kreştir. Deneyimli kadromuzla sizleride bekleriz.

Beslenme Ve Sağlık
Beslenme Ve Sağlık

Yemeklerimiz, yaşlarına uygun, sağlıklı ve temiz koşullarda günlük olarak hazırlanmaktadır. Dengeli ve yeterli beslenme ilkesi dikkate alınarak, çocuklarımız yemeklerini öğretmenlerinin gözetiminde, temiz bir ortamda yerlerken, temel ve doğru beslenme alışkanlığını da kazanırlar.

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri
Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Eğitim-öğretim programıyla birlikte hareket eden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri; gelişim süreçlerinin en kritik çağı olan okul öncesi dönemde, çocuk-aile-okul üçgeninin parçalarını ve toplamını olabildiğince anlamlandırmayı hedeflemektedir.

İlkumutlar Anaokulu

Veli Görüşleri

Copyright © 2024 | İlkumutlar Anaokulu | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım

0 [530] 882 06 31
0 [530] 882 06 31
Soru Sor